Loading...

Synimet dhe objektivat

Qëllimi i lëndës mësimore Veglat Softuerike është përfitimi i njohurive si dhe zotërimi i shkathtësive për të përdorur ueb-in, pra, mësimi i gjuhëve koduese HTML, CSS, JavaScript dhe SQL.

Detyrat e kësaj lënde mësimore janë:

  • Aftësimi i nxënësve për planifikim kreativ dhe funksional në ndërtimin e ueb faqeve;
  • Zhvillimin e vetëdijes për rëndësinë e ueb teknologjive në sistemet bashkëkohore të informacionit;
  • Përgaditja e nxënësve për ndërtimin e pavarur të ueb prezantimeve interaktive me ndihmën e teknologjive bashkëkohore dhe skript-gjuhëve programuese;
  • Përvetësimin e njohurive për nocionet themelore të bazave të të dhënave dhe aftësimi për aplikimin e bazës së të dhënave në kompjuter;
  • Zhvillimin e vetëdijes për rëndësinë dhe vendin e bazave të të dhënave në sistemet bashkëkohore të informacionit;

HTML

Gjuhë për ndërtimin e Ueb Faqeve

Mëso HTML

CSS

Gjuhë për stilizim të Ueb Faqeve

Mëso CSS

JavaScript

Gjuhë për programim të Ueb Faqeve

Mëso JavaScript

SQL

Gjuhë për qasje në Bazat e të Dhënave

Mëso SQL
Përmbajtja